Back to top medicaltime.bg

Проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение” представят днесПроект Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение стъпва на разбирането, че хората с увредено зрение сенуждаят от адекватна подкрепа, чиято цел не трябва да бъде да гарантираедин социален минимум, а да създаде възможности за пълноценен иудовлетворяващ социален, професионален и културен живот. Обща цел напроекта е активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равнитевъзможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост нахората с увредено зрение. С настоящата пресконференция екипът желае дасподели резултатите от своята дейност в посока предоставяне на услуги иподкрепа на деца и възрастни с увредено зрение с цел подобряване на тяхнатасоциализация, стремеж към здравословен живот и активно участие във всичкиаспекти на живота на общността, както и на услуги и подкрепа на лица сувредено зрение и членове на техните семейства за получаване нанеобходимите умения и възможност за търсене и започване на работа.

 

Координатор на проекта е Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение. Подпомогнат е от ЕСФ по Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси, по процедура Равни шансове, номер на договора: BG05M9OP001-2.011-0002-C02. Днес проектът ще бъде представен в БТА.