Back to top medicaltime.bg

Счетоводно обслужване от ЕМ ТИ ЕЙ ФЮЧЪР

Защо сме най-добрите на пазара?ЕМ ТИ ЕЙ ФЮЧЪР е създадена с идеята да бъде отговорен партньор на всеки бизнес. Нашият екип е перфектна комбинация от млади професионалисти и опитни експерти. Ние създаваме силни и надеждни връзки с нашите клиенти, основани на задълбочено разбиране на техните професионални потребности. Богатият ни опит в сферата на счетоводството генерира готови, перспективни решения, които да интегрирате директно в развитието на Вашата компания. Ние вярваме, че времето е най-ценният ресурс и сме 365 дни в годината, достъпни за въпросите на нашитеклиенти.


Нашият подход винаги е личен!


✓Стандартни счетоводни услуги Ние предлагаме цялостни счетоводни услуги в съответстстие с всички разпоредби и изисквния на данъчното законодателство. ✓ Месечно осчетоводяване на първични документи, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти. ✓ Изготвяне и подаване на месечни декларации по ДДС; ✓ Изготвяне на междинни финансови отчети за управленски цели; ✓ Генериране на фактури за продажби, съгласно местното законодателство, по желание на Клиента; ✓ Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет и формуляр за данъчна декларация, в съответствие с българското законодателство; ✓Труд и Работна Заплата Нашатастандартна услуга за заплати се управляваот опитни специалисти и включва: ✓Изготвяне на трудови, граждански и други договори, съгласно КТ (Кодекс на труда) и ЗЗД (Закон за задълженията и договорите). ✓Обработване на информация за заплати и изчисляване на възнагражденията на персонала;

✓Изготвяне на график за присъствия/отсъствия – присъствена форма. ✓Изчисляване на отсъствията: отпуски, отпуск по болест, обезщетения за майчинство и други; ✓Изготвяне на фишове за заплати; ✓Изготвяне и подаване на месечни декларации за осигурените лица пред данъчната администрация; ✓Изготвяне на платежни нареждания.


✓ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ✓ Предоставяне на професионална финансова консултация за спестовни и инвестиционни застрахователни продукти; ✓ Индивидуални и корпоративни разработки; ✓ Ексклузивни условия предоставени директно от Застрахователните компании. ✓ Възможност за данъчни преференции посредством застрахователни продукти