Back to top medicaltime.bg

УХТ приключва учебната година online 

Всички студенти от Университета по хранителни технологии /УХТ/ ще завършат успешно годината, а дипломантите ще се дипломират в рамките на учебната 2019/2020 година. Това съобщиха от ръководството на висшето училище.

Семестърът за всички факултети и специалности редовно обучение ще приключи в онлайн форма до 31 май 2020 г. Освен провежданите виртуални занятия, ще бъдат използвани и други форми на обучение в електронна среда – изготвяне на реферати, задачи, курсови проекти и други по преценка на преподавателите. По всички дисциплини ще се организират и провеждат дейности и индивидуалнизадачи с характер на текущ контрол. Оформянето на крайните оценки по отделнитедисциплини ще бъде на базата на текущия контрол или на онлайн проведени изпити. Оставили сме това решение на преценката на преподавателите в зависимост от спецификата на дисциплината, заяви зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов.

Оценяването на база текущ контрол трябва да еприключило до 31 май 2020 г., а изпитите ще се проведат съгласувано съсстудентите по обявени в сайта на УХТ графици по специалности.

Преддипломните стажове ще се проведат и защитят до 31 август във форма и по начин, решени от специализиращите катедри.

Занятията за студентите от всички факултети, специалности и курсове,

задочно обучение, ОКС „Бакалавър” и „Магистър” за летния семестър на

учебната 2019/2020 г., също ще се организират онлайн. Те ще са разположени в периода от 1 до 21 юни 2020 г., седем дни в седмицата, целодневно. Съгласувано със студентите, по отделни дисциплини занятията могат да продължат и до края на месец юни.

Ликвидационната сесия,включително и за дипломантите, ще се проведе в периода от 24 август до 6 септември. Предвиден е също и срокът за защитата на дипломни работи и явяване на държавен изпит – от 23 до 30 септември. Всички предвидени срокове ще дадат възможност на дипломиращите се да продължат своето образование в следваща квалификационна степен, а на останалите да започнат нормално следващата учебна година.