Back to top medicaltime.bg

Проф. Карен Джамбазов, Изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги", Пловдив: "Не се оценява действително извършената медицинска дейност, а се заплаща на бройка преминал пациент"

Класациите на болници сякаш дават превес на по-бутикови такива Специален гост на MedicalTime.bg е професор д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на най-голямата болница в Пловдив УМБАЛ „Свети Георги“. 


Проф. Джамбазов има завидна кариера като лекар, новатор в областта на българската медицина и успешен здравен мениджър. 

Завършва Медицински университет - Пловдив през 1991 г.  По време на следването си е награждаван от Комитета за наука и висше образование със златна значка „За отлично учение”. През1995 г. получава образователно-квалификационна степен „Специалист по ушно-носно-гърлени болести“ в Катедрата по УНГ болести при МУ - Пловдив, където започва работа като асистент също през 1991 г. В периода 1996 - 2000 г. е  старши асистент. От март 2000 г. до юли 2006 г. работи в Клиниката по ушно-носно-гърлени болести на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД като главен асистент и старши ординатор. Получава научна степен „Доктор по медицина” през 2001 г., а от 2006 г. е доцент към Катедрата. Научния му принос в областта е въвеждането на уникалните за България интервенции микроендоскопска пансинусотомия, ендоназална дакриоцисториностомия и ендоназална пластика на дурата. През 2009 г. завършва второто си висше образование "Магистър по здравен мениджмънт”.  

През февруари 2012 г. придобива академичната длъжност „Професор” в катедрата по УНГ болести при МУ - Пловдив. А от май 2014 г. е и Ръководител на катедрата по УНГ болести при МУ - Пловдив. Специализирал е многократно в Германия в областта на УНГ болестите и хирургията на глава и шия. Повишавал е квалификацията си в клиники в Германия, Австрия и Италия.От юли 2014 година е национален консултант е по УНГ болести към Министерство на здравеопазването. През 2009 г. е избран за почетен гражданин на Пловдив. През 2016 г. получи приза „Мениджър на годината“ от наградите на Българския лекарски съюз за 2016 г. Отличието му е присъдено заради наложени от него успешни мерки за справяне с тежкото финансово състояние УМБАЛ „Свети Георги“, която управлява от юни 2010 г. до днес.


- Здравейте, проф. Джамбазов! Какво е мнението Ви за инициативи като "Болница на годината" и за кого е по-скоро полезна една такава класация: за болници, за лекари или за пациенти?

 

 - Здравейте! Благодаря за Вашата ангажираност към българското здравеопазване.

 

Смисълът на подобни инициативи е да се предизвика вниманието на обществото и потребителите на болнични услуги върху възможностите на болничните заведения. Класациите дават възможност за равносметка и обсъждане на получената обратна връзка. Класацията е продукт на подбора и състезанието, поради което провокира конкурентно мислене у здравните мениджъри. В този смисъл класация от типа на „Най-добрите болници в България“ би могла да бъде полезна за ръководствата на лечебните заведения и за самите пациенти, но задължително трябва да се подходи с нужната обективност. В противен случай се получава обратният ефект и доверието се губи. 

  

- И още един въпрос в контекста на събитието. Направи ни впечатление териториалното делене на болниците. Не следва ли те да бъдат разделяни в други две категории "болници с национално" и "болници с регионално значение"? Не "видяхме" на наградите Александровка болница, ВМА, ИСУЛ, Шейново, "Иван Рилски"- София?...

 

 

- Разбира се, безпредметно и лишено от смисъл е да се сравняват различни категории лечебни заведения. Става въпрос не само за различни по обхват и спектър от здравни дейности, но и за различни цели и отговорности. Съгласен съм с разделянето най-малко на категории по национални и регионални лечебни заведения. Класациите са полезни, но се виждат слабостите в самата методика на оценка. Като че ли стремежът е да се даде превес на по-бутикови болници, отколкото на комплекс от по-конкретни здравни резултати и медико-статистически показатели. Класациите за мен бяха, меко казано, странни.

 

 

- Кои са най-горещите проблеми на българското здравеопазване? Анестезиолозите са малко, медицинските сестри работят за 600 лв., стачкуват или бягат в чужбина? Кой ще ни лекува след 20 години?

 

 - Проблемите в българското здравеопазване са комплексни. Но всичко тръгва оттам, че в годините на прехода доверието в него се загуби. Отношенията в здравеопазването се влошиха и поради обстоятелството, че повечето граждани смятат, че здравето им се полага от държавата и не е тяхна собствена грижа.

 Държавата следва да насочи вниманието си повече към проблема с липсата на система за оценка и повишаване квалификацията на лекарите и медицинските специалисти. От друга страна и резултатите от медицинската дейност не са обвързани с финансовия резултат, няма оценка на действително извършената медицинска дейност и описаната такава по документи, а се заплаща на бройка преминал пациент.

 

 - За развитието на една съвременна болница от първостепенно значение е успешният мениджмънт. Вие сте и „Мениджър на годината“ 2016 от наградите на БЛС. Споделете какви са предизвикателствата пред нелеката задача да се управлява огромна болница като УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив.

  

- УМБАЛ „Свети Георги” е най-голямото лечебно заведение в страната и водещата университетска болница в Южна България. Болницата фигурира в статистиката като лечебно заведение с най-многоброен персонал, с най-много легла и разбира се, с най-много разходи и най-голям размер на печалбата. Принципите на управление и за големи, и за малки лечебни заведения. Мениджърският екип ежедневно е изправен пред много проблеми от най-различно естество, свързани с многообразието на извършваните дейности и огромната материално-техническа база. Но важни за нас са глобалните проблеми, с което се сблъскват и другите по-големи болници, особено държавните структури.

 

На първо място ще поставя недофинансирането на болничната помощ, произхождащо от установеният модел за финансиране чрез типово заплащане за лечението на всеки пациент по клинични пътеки, без да се отчитат спецификите на случая. Така и не се намери начин да се преодолеят ограниченията в размера на финансирането независимо от реалните разходи, реалната тежест на случаите и реално оказаната болнична помощ.

 Все още финансирането е типово и лимитирано. Поради този причина, противно на пазарните принципи и поведение, повече от 18 години големите държавни болници изпълняват редица „буферни“ и „социални“ функции за осигуряване на спешността и за лечението на заболявания, неминуемо водещи до финансови загуби.

 Друг сериозен проблем е текучество на кадри, които търсят „по-леки“ и „по-спокойни“ работни места в малки болнични структури или напускат страната, за да търсят по-добро заплащане.

 Физически и морално остарялата инфраструктура на държавните болници, която води до необосновано големи разходи за поддържане и консумативи, и за чието обновяване липсват схеми по оперативни програми на ЕС и не се отделят достатъчно капиталови средства от бюджета.

 

 

- Всички днес говорим за иновации в медицината. Доколко България, а в частност УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив са в крак със съвременните тенденции в медицината?

 

 - В УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД непрекъснато се търсят възможности за въвеждане на иновации и финансирането им по проекти за осъвременяване на апаратурата, а от там и на методите на лечение. В болницата работят лекари – висококвалифицирани специалисти в своята област, признати както на национално, така и на световно ниво. Организираме конференции и квалификационни курсове с участието на известни чуждестранни специалисти, споделящи с нас опита си в лечението и профилактиката на специфични случаи и заболявания. Считам, че в последните години стремежът и усилията ни за предоставяне на съвременно лечение на световно ниво имат видими за пациентите и обществото резултати.

 

В УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД е създаден интегрален център за лечение на тумори и травми на глава и шия, хибридна операционна зала, ендоскопски операционни зали, прилага се стереотактична радиохиругия с единствения в страната Кибер нож, осъществява се позитронно-емисионна компютърна томография PET-CT и други.

 

 

-  Българският пациент едва ли знае много за микроендоскопската синус-хирургия. При какви състояния е полезна тя?

 

- Според данни на световните статистики около 12% от населението на земята страда от различно по степен изразено затруднение на носното дишане и намаление на обонянието, което в по-голямата си част се дължи на хроничните ринопатии. Многоообразието на възпалителните и алргичните процеси в носа и синусите, нееднаквото им протичане у различните индивиди, както и възможните последствия от тях като затруднение в дишането и намаление или загуба на обонянието, стигащо понякога до пълната им загуба, прави разглеждания въпрос за ендоназалната хирургия извънредно сложен. За развитието на съвременно ниво помогна именно насочения напредък на технологиите в ринохирургията, като например използването на ендотелескопи, видеокамери и монитори със записваща техника. Те способстват за отлична визуализация и ефективно отстраняване на полипи, гранулации, дилатиране и калибриране на естествените отвори на околоносните кухини и с това – за по-бързото ликвидиране на хроничното възпаление на носа и синусите. При необходимост от саниращи операции, техният метод и обем се определя от естеството и разпространението на патологичния процес, установено чрез КТ изследване.

 

 Микроендоскопският ендоназален подход предлага редица предимства:

 

1. Използване на естествените отвори на организма /липсва кожен разрез и разрушаване на здрави тъкани/.

 

2. Патофизиологична /функционална/ насоченост.

 

3. По-малка хирургична травма.

 

4. Индивидуален подход към различно изразената патология.

 

  

- Няма как да не Ви поздравя за безплатните скринингови акции, с които УМБАЛ "Свети Георги" работи за превенция на редица социално-значими заболявания. Но в национален мащаб "Безплатните прегледи" са дискредитирани поради причини като тези: пациентите трудно записват час, часовете се изчерпват бързо, с една дума, винаги има недоволни пациенти. Какво трябва да се направи, за да се заостри фокусът към превантивната медицина на национално ниво и да се подобри нивото на нейната организация? А защо не и на нейния мащаб?

  

В УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД периодично се провеждат скринингови кампании – безплатни прегледи за социално-значими заболявания. Всяка една инициатива се обявява в медийното пространство и информацията за провеждане, най-често на очни прегледи, изследвания за туберкулоза, рак на гърдата и други, е достъпна за всички заинтересовани граждани. За нас е важно информацията да достигне до по-голям брой лица, потенциално засегнати от заболяване по съответния профил, които да имат възможност за профилактичен преглед от специалист.

 

Безспорни са ползите от установяването в ранен етап на всяко едно заболяване. 

Разбира се, броят на прегледаните по време на кампаниите е ограничен, заради общата заетост на медицинските специалисти, които доброволно се ангажират с провеждането. 

Превенцията е важна, а грижата за здравето си всеки е длъжен да полага сам.