Back to top medicaltime.bg

Проект ACF 59 “МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВОЗАЩИТНИ СТАНДАРТИ НА ФОКУС” 

На 16.10.2019 г., Фондация Български адвокати за правата на човека, стартира проект ACF 59 „Международните правозащитни стандарти на фокус“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г. със срок на изпълнение до 30.4.2024 г. съгласно договор за финансиране №24/16-10-2019 г., в партньорството с Български Хелзинкски Комитет, с общ бюджет в размер на 149895,53 евро.

 

Целта на проекта е чрез разнообразни дейности да достигне до различни представители на юридическата общност и като повиши познанията, опита и чувствителността им по темата за основните права и свободи, да допринесе за подобряване прилагането на утвърдените стандарти.

 

Специфични цели: Подобряване на прилагането на международните стандарти за правата на човека. Чрез завеждане на стратегически дела, обучение на млади юристи и адвокати, изготвяне на правни становища и публикуване на бюлетин по правата на човека, проектът допринася за тематични индикатори „брой съдебни решения в сферата на правата на човека, които са повлияни от приноса на граждански организации“ и „брой на ползватели на предоставени или подобрени услуги“.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 

Дейност Водене на стратегически дела:

 

Дейността се състои в подбор и процесуално представителство пред национални и международни институции по минимум 10 стратегически дела, 38 инстанции, чрез които да се атакуват структурни проблеми в българското законодателство или съдебна практика в сферата на правата на човека.

 

Акцент пред националните институции е прякото прилагане на Конституцията, ЕКПЧ, Хартата за основните права на ЕС и относимата и задължителна международна съдебна практика.

 

Особено внимание се обръща на онези случаи, които биха дали възможност за защита и утвърждаване на правата на уязвими групи като хора с увреждания, деца, малцинства и др.

 

Чрез всяко отделно дело се цели оказването на въздействие върху съдебната практика и законодателството, а също и популяризирането и утвърждаването на националните и международни стандарти в областта на правата на човека в съдебната практика и българското законодателство.

 

Дейност Изготвяне на становища

 

Част от постоянната дейност на фондация БАПЧ е предоставянето на становища по дела пред Конституционния съд, по проекти за нормативни актове, по искания до КС на Висшия адвокатски съвет или по становища, доклади и предложения на Омбудсмана на РБ. Фондацията следи и за изпълнението на решения на ЕСПЧ в частта на постановените генерални мерки.

 

В рамките на тази дейност по проекта фондацията изготвя 12 становища до национални институции по проблеми, засягащи защитата на правата на човека, и 4 становища до Комитета на Министрите към Съвета на Европа по дела, поставени под засилено наблюдение. С тази дейност се цели подобряване на прилагането на международните стандарти за правата на човека от публичните институции чрез привеждане на българското законодателство и практика в съответствие с международните актове.

 

Становищата са публикувани на уебстраницата www.blhr.org и Facebook страницата на Фондацията.

 

Дейност Бюлетин „Съдебна практика по правата на човека“

 

Публикуване на безплатния електронен месечен бюлетин по правата на човека. Бюлетинът се състои от подбрани, резюмирани и анотирани на български език важни за обществото ни решения на ЕСПЧ и СЕС. Резюмират се всички решения, класифицирани от ЕСПЧ като значими (категория 1 и 2), както и всички решения на СЕС, постановени по разпоредби на Хартата на основните права на ЕС. Подбраните решения се резюмират на български език и се анотират. Анотират се и всички решения, постановени по дела срещу България.

 

В периода на изпълнение на проекта ще бъдат публикувани 36 броя от бюлетина на страницата на Фондацията за периода на решения на ЕСПЧ и СЕС от октомври 2019 до септември 2022 г., които ще бъдат достъпни безплатно за всички потребители на сайта, както и за абонатите на Бюлетина.

 

Бюлетините са публикувани на уебстраницата www.blhr.org и Facebook страницата на Фондацията.

 

Дейност Клуб на младите юристи (Агора)

 

По проекта е създадена общност от млади юристи и студенти по право чрез интерактивно обучение с практически фокус върху стандартите за правата на човека и проблемните области в националното законодателство и практика.

Дейността се състои в провеждането на 12 тричасови дискусии, в рамките на които ще се обсъждат проблемни от гледна точка на прилагането на международните стандарти области в българското законодателство и практика и нови ключови за страната ни решения на ЕСПЧ и СЕС, както и възможностите за изпълнението им в България чрез промяна на съдебната практика/нормативната уредба. Водещ експерт в съответната област ще представя относимата нормативна уредба и практика.

Целевата група са млади юристи и студенти по право, които наред с придобиването на знания и умения, ще преминат обучение по основни права и свободи и тяхната защита и ще бъдат мотивирани да продължат обмена на информация и идеи и да включат в него свои колеги.

При изпълнение на проекта, в следствие на пандемията от Covid 19, тези обучения преминаха онлайн и постепенно се отвориха до по-широк кръг от заинтересовани лица.

До момента са направени 9 дискусии.

Предстоят до края на месец април 2024 г. още 3 с лектори – адв. Александър Кашъмов, адв. София Разбойникова и доц. д-р Христо Христев

Тези лекции – дискусии ще бъдат обявени на фейсбук страницата на проекта и на Фондацията, както и на интернет страницата на Фондацията - www.blhr.org.

 

Дейност Лятна академия по правата на човека за адвокати

 

В рамките на дейността ще се проведат два тридневни присъствени обучителни курса за адвокати в различни региони на страната и 7 онлайн курса, всеки с по 3 часа. 4 курса ще се организират от Фондация БАПЧ, 3 курса ще ги организира партньора ни по проекта Български хелзинкски комитет. Обучението ще се провежда от водещи експерти. Темите ще са подбрани с оглед актуалните проблеми в правоприлагането, решенията на ЕСПЧ и СЕС и докладите на международни институции относно състоянието на правната защита на правата и основните свободи в България.

 

С дейността се цели предаване на опита и експертизата, натрупани у двете партньорски организации в областта на прилагането на стандартите за защита на правата на човека, което да повиши качеството на предоставяната адвокатска защита и на правораздаването.

Част от обучението ще е обсъждане на реални казуси от практиката на експерта-обучител и участниците. Дискусионната форма, както и установяването на неформални контакти между участниците и между участниците и експертите ще даде възможност за ползване на експертизата на всеки, което ще подобри качеството на предоставяната професионална помощ, а оттам и на правораздаването в по-дългосрочен план.

Постигането на дългосрочните резултати от дейността ще облагодетелства широката общественост, тъй като доброто познаване от страна на адвокатите на международните стандарти по правата на човека и опита в прилагането им повишава нивото на защита на всеки гражданин.

Информацията за академията, която ще бъде през април 2024 г. ще бъде разпространена чрез интернет страниците на БАПЧ и БХК, чрез страницата на ЦОА „Кръстю Цончев“, чрез страницата на различни адвокатски колегии и Facebook страницата на Фондацията.

 

 

Проектът е финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г в размер на 134 898.17 евро. Основната цел на проекта е чрез разнообразни дейности да достигне до различни представители на юридическата общност и като повиши познанията, опита и чувствителността им по темата за основните права и свободи, да допринесе за подобряване прилагането на утвърдените стандарти за правата на човека.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. и Оператора на фонд „Активни граждани България“.