Back to top medicaltime.bg

Какви права има пациентът, болен от диабет?Право на лечение

 • На ранна диагностика
 • Да получават редовни, надеждни съвети
 • Да бъдат обучавани и лекувани
 • На достъп до висококачествени услуги и грижи по време на бременност и раждане на дете
 • На достъп до висококачествени услуги в детска и подрастваща възраст
 • На адекватни предходни грижи, вземащи под внимание прогресията на заболяването и промените, настъпващи с напредването на възрастта
 • С тях да се отнасят достойно и с подобаващо уважение, както и към мнението на родителите; страдащите от диабет имат право да изказват оплаквания за който и да било аспект на осигуряваните им услуги, без това да е в ущърб на полаганите за тях здравни грижи или провежданото им лечение
 • Да се застъпват, индивидуално и колективно, пред лицата, осигуряващи медицински грижи и вземащи решения, за евентуални подобрения в грижите, полагани за страдащите от диабет

 

Право на достъп до информация и образование

 • На информация и обучение, свързани с диабета, в това число как заболяването може да бъде предотвратено, как заболяването би могло да бъде ефективно контролирано и как да се получи достъп до обучение и клинични ресурси
 • Да участват в оценяването, планирането, изпълнението и наблюдението на индиидуалните грижи и цели, свързани със здравето им
 • На достъп до надеждна информация за леченията, наименованията и дозировките на лекарствените препарати, действията им и потенциалните странични ефекти и взаимодействия с други медикаменти
 • В случай на необходимост, на индивидуален достъп до личната им медицинска документация и друга информация, имаща отношение към заболяването им; имат правото също така да споделят въпросната информация

 

Право на социална справедливост

 • Да бъдат пълноценни членове на обществото, към тях да се отнасят достойно и с уважение, без да чустват необходимостта да прикриват факта, че страдат от диабет
 • На достъпни медикаменти и технологии за проследяване на състоянието
 • Към тях да се отнасят справедливо на работното място и при кариерното им развитие
 • Към тях да се отнасят достойно и с уважение всички прослойки на обществото
 • Да не бъдат дискриминирани при сключването на застраховки с всякакъв вид застрахователно покритие, както и при кандидатстването за шофиорска книжка
 • Да получават пълна подкрепа в училищни мероприятия, в училище, по време на извънкласни дейности, при членуване в различни социални общности, както и на работното място, и да им бъде давана възможност да ходят на прегледи при лекарите си, както и да им бъде осигурявано лично прострнство в чиста и безопасна среда за контролните измервания на кръвната захар и за прилагането на приеманите от тях медикаменти

 

Видове изследвания - липиди, прегледи при специалист, кое е безплатно и кога се доплаща


Състоянието на пациентите с диабет тип 1 до 18 г. се проследява веднъж месесечно от един от следните специалисти - по Детска ендокринология и болести на обмяната, Ендокринология и болести на обмяната или педиатрия. В рамките на една календарна година пацентите имат право на:

 • Кръвнозахарен профил 2 пъти годишно
 • Гликиран хемоглобин 4 пъти годишно
 • Триглицериди, холестерол, HDL- холестерол – веднъж годишно
 • Микроалбуминурия 2 пъти годишно
 • Консултации с други специалисти 2 пъти годишно

Състоянието на пациентите с диабет тип 1 над 18 годишна възраст

 

се проследява три пъти годишно от специалист по Ендокринология и болести на обмяната. Медико-диагностичните дейности, на които имат право пациенти с инсулинозависим диабет в една календарна година, са: 

 • Гликиран хемоглобин 2 пъти годишно
 • Седимент 2 пъти годишно
 • Кръвнозахарен профил  2 пъти годишно
 • Холестерол 1 път годишно
 • Креатинин 1 път годишно
 • Микроалбуминурия 1 път годишно

При неинсулинозависим захарен диабет тип 2

 

- възрастни на инсулиново лечение, диспансеризация се осъществява от специалист по Ендокринология и болести на обмяната.  Медико-диагностичните дейности, на които имат право пациентите в рамките на една календарна година, са:

 • Гликиран хемоглобин 2 пъти годишно
 • Кръвнозахарен профил 2 пъти годишно 
 • Седимент 1 път годишно
 • Креатинин 1 път годишно
 • Микроалбуминурия 1 път годишно
 • Холестерол – веднъж на 2 години

Източник: http://uni.npo.bg