Back to top medicaltime.bg

ДАВНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАПХората се обръщат към нас за съвет когато са узнали за положението, в което се намират по един доста неприятен начин – получили са уведомление за наложен запор на банковите им сметки; автомобилът им е бил запориран или им е била наложена друга обезпечителна мярка.

В случай, че се намирате в подобно положение, знайте че срешу вас е образувано изпълнитело дело при публичен изпълнител за неплатени задължения към държавата и/или общините. Не изпадайте в паника, на първо място трябва да се извърши справка и да се провери дали не са налице основания за отпадане на част или на всички задължения към НАП по давност.

Важно! Ако платите доброволно задължение, което впоследствие се окаже погасено по давност, то нямате основание да искате възстановяване на платеното.

Задължения към НАП?

Това са всички публични задължения  – задължения за данъци възникнали по силата на подадена годишна данъчна декларация, за здравни осигуровки, задължения за корпоративен данък, задължения за местни данъци като данък сгради, данък МПС, такса смет, задължения за ДДС възникнали въз основа на подадени справки декларации по ЗДДС, публични вземания установени въз основа на ревизионен акт, лихвите по тези задължения, както и задължения по неплатени глоби от електронни фишове и наказателни постановлния.

Давност на задължения към НАП

Един от начините за погасяване на публичните задължения е погасителната давност.
Данъчното закоодателство предвижда, че с изтичането на опредлен срок от време, през който публичният изпълнител бездейства по отношения на възникнало публично вземане, то се погасява правото на държавата принудително да събере това вземане.

Каква е давността за погасяване на публични задължения?

Давността за погасяване на публични задължения е опредена в чл. 171 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“)

На първо място, законът е предвидил 10 годишна абсолютна давност, с изтичането на която дължимите публични задължения се погасяват независимо от спирането и ли прекъсването на давността през този период. (освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено).

Считаме, че на основание чл. 173 ал. 2 от ДОПК, изтичането на абсолютната 10 годишна давност е основание за служебно отписване на задължението.

Важно! По аргумент за противното, при изтичане на обикновената погасителна давност е необходимо подаване на възражение от заинтересуваното лице.

Важно! Началото на погасителната давност за задължения към НАП започва да тече от 01 Януари на годината, следваща годината, през която са били изискуеми публичните задължения.

Например:

Ако задължението е трябвало да бъде заплатено до 30 Април 2008 г., то давността започва от 1 Януари 2009 г и изтича на 1 Януари 2019 г.

ОБЩА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП

В чл. 171, ал. 1 е посочено, че публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок.

Например:

Ако задължението е трябвало да бъде заплатено до 30 Април 2012 г., то давността започва от 1 Януари 2013 г и изтича на 1 Януари 2018 г.

Съгласно Указние № 24-00-28 от 21.04.2007 г. на НАП –

„Органите по приходите следва да прилагат правните последици на изтеклата погасителна давност само по искане или възражение от страна на длъжника. В случаите, когато в производство по ДОПК (ревизионно, административно-наказателно, по обжалване или събиране) служебно се установи, че по отношение на определени задължения на лицето е изтекла погасителната давност, това обстоятелство не следва да се отразява в акта, ако няма искане/възражение на длъжника. На лицата не следва да се разяснява правото им да искат прилагането на погасителната давност.


От: stamatovandpartners.com