Back to top medicaltime.bg

Важни правила и норми по време на извънредното положение 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), на 06.04.2020 г. бяха внесени съществени промени в първоначалния акт, най-важните от които са разгледани по-долу.

 

Правила за подкрепа на работодателите за изплащане на компенсации по мярката „60:40“

Новата редакция на текста предвижда, че за срока на действието на Закона, но за не повече от три месеца Националният осигурителен институт ще превежда на работодателите не само 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., но и дължимите осигурителни вноски, които са за негова сметка. Кой може да се възползва от тази мярка, беше уточнено през миналата седмица с Постановление № 55 от 30.03.2020 г. на Министерския съвет.

 

Намалено работно време

Законът за изменение и допълнение внася промени и в Кодекса на труда, като съгласно новият чл. 138а, ал. 2 работодателят може да установи за целия период на обявеното извънредно положение или за част от този период непълно работно време в предприятието, в част от него или за отделни работници или служители, които работят на пълно работно време. Настоящата редакция е значително по-ясно и конкретно формулирана в сравнение с първоначалната разпоредба, която просто предвиждаше възможност за въвеждане на намалено работно време в „предприятието или в негово звено“.

 

Неизпълнение на задължение за плащане по договори за кредит

Според новото съдържание на разпоредбата на чл. 6 от Закона за мерките по време на извънредно положение договорните последици от забава на плащането (каквито могат да бъдат възникване на задължение за плащане на наказателни лихви, възникване на право за обявяване на вземанията по договора за предсрочно изискуеми, възникване на право на разваляне договора или право на изземване на вещта) няма да се прилагат само когато се отнася до страни по договори за лизинг или по договори за кредит или други форми на кредитиране (факторинг, форфетинг), които са предоставени от банки или други финансови институции.

 

Новият текст значително ограничава приложното поле на чл. 6 в сравнение с първоначалната му редакция, според която последиците от забава на плащане по време на извънредно положение не възникваха, независимо от това кои са страните по договора. Поради това в обхвата на разпоредбата попадаха последиците от забавени плащания по всички видове договори – наем, услуга, заем и т.н.

 

Дистанционно провеждане на открити съдебни заседания и заседания на държавни и общински органи

Законът за изменение и допълнение създава нов чл. 6а, който предвижда възможност за провеждане на открити съдебни заседания от разстояние, като се осигурява пряко виртуално участие на страните и участниците в процеса. При провеждането на такъв тип заседания протоколът от него трябва да бъде изготвен веднага. Към момента с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е преустановено разглеждането на почти всички видове дела. Следва де се отбележи, че няма яснота по въпроса дали съдилищата са материално и технологично обезпечени да провеждат заседания по този начин.

 

По същия начин (чрез пряко виртуално участие) ще провеждат заседанията си и държавни органи и органи на местното самоуправление, комитети, комисии и др.

 

По същия начин (чрез пряко виртуално участие) ще провеждат заседанията си и държавни органи и органи на местното самоуправление, комитети, комисии и др.

Едни от най-съществените промени, които се правят, са свързани със сроковете, които ще текат за периода на обявеното извънредно положение:

 

С измененията в закона се предивиди изрично списък на делата, по които не спират да текат сроковете. В обобщение това са изрично предвидени производства по Наказателно процесуалния кодекс и някои особени производства по други закони като например делата за родителски права само относно привременни мерки, делата за защита от домашно насилие и др. Общият списък обхваща 21 вида наказателни, 7 вида граждански и 16 вида административни дела;

Прецизира се т. 2 на чл. 3 от Закона, като се предвижда, че за времето на извънредното положение спира да тече както погасителната, така и придобивната давност;

Отменена е разпредбата, която предвиждаше, че сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, спират да текат за срока на извънредното положение;

Със Закона за изменение и допълнение се въведоха изключения от правилото на чл. 4, като за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията“ сроковете не се удължават с един месец.

Санкции за нарушаване на противоепидемични мерки

С промените беше намален и размерът на санкциите за нарушаване на противоепидемичните мерки, като първоначалният размер от 5 000 лева беше заменен с глоба от 300 до 1000 лева за физическите лица, при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лева. За едноличните търговци и юридическите лица беше установена имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева, а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лева.

 

Опрощаване на наеми и такси за общинска и държавна собственост

С чл. 6б от Закона се създава възможност за опрощаване на наемните вноски и таксите за ползване на държавни и общински имоти по време на извънредното положение.

 

Възможности за туроператора при отмяна на туристическо пътуване

Законът предвижда създаването на нов чл. 25, съгласно който туроператор, който трябва да възстанови заплатена от пътуващ сума за туристическо пътуване, когато същото е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.

 

Увеличение на размера на несеквестируемия доход

Със Закона беше направена и важна промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като размерът на несеквестируемия трудов доход беше увеличен от 250 лв. на 610 лв. Нова т. 5 в първата алинея на чл. 213 ДОПК вече предвижда, че принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията – в общ размер до минималната работна заплата месечно.

 

Влизане в сила на Закона

Всички промени, с изключение на тези, които се отнасят до спирането и удължаването на сроковете, ще влязат в сила от датата на обнародване на Закона за изменение и допълнение в Държавен вестник. Новите правила относно сроковете ще влязат в сила в седемдневен срок от обнародването на Закона.


От: www.app.mlsend2.com