Back to top medicaltime.bg

Проф. Кирил Романски с Гранд При на Медицинските Оскари

Връчват престижни награди на светилата в родната медицина на 25 юни в София 

Журито на шестото издание на престижните NATIONAL MEDICAL AWARDS 2020 обяви голямата награда за цялостен принос в развитието на медицината - тя ще бъде връчена на 25 юни в 5-звездния хотел Маринела на светилото в родната медицина - неврохирургът проф. д-р Кирил Романски, съобщава VIP Communication PR.
Професорът има дългогодишна практика във всички сфери на неврохирургията, най-вече съдовата неврохирургия и невроонкологията при локализации в критични зони, както и някои зони на вертебралната и перифернонервна хирургия, хирургия на болката.
   
Роден на 24.05.1943 г. в Плевен, той завършва висше медицинско образование през 1969 г. във ВМИ София с успех от държавни изпити - 5.80. Започва работа като асистентент в катедра Анатомия на ВМИ София 1970-1973 г., като същевременно е доброволен сътрудник в Клиниката по Неврохирургия през 1971-1973.
От 1973 до 2018 е в неврохирургията на МУ София и доброволен сътрудник в катедра Анатомия 1973-1995.
Работи като асистент, старши асистент и главен асистент в неврохирургичните клиники на Александровска болница, НИНПН - 4-ти км, Институт Пирогов - 1989-1991, Клиника Ибн Сина Кувейт - при МУ Кувейт 1991-1993, УМБАЛ Ив. Рилски 1996-2018, ВМА София -2011 и 2018-2020.
Специалността му по Неврохирургия е придобита през 1978 г., а научно образователните му степени - КМН /доктор/ през 1982 с дисертационен труд: "Утрастуктура на субталамусното ядро и някои от връзките му"/ експериментално проучване/.
ДМН през 1998 г. с дисертационен труд: "Микрохирургична анатомия и хирургични резултати при мозъчни аневризми"/патологоанатомично и клинично изследване/, доцент по Неврохирургия - през 1989 и професор по Неврохирургия- 2000 г.
Преподовател е по Анатомия и Неврохирургия обучение на студенти и специализанти по неврохирургия, неврология и др., ръководене на кръжок по Неврохирургия за студенти.
Научноизследователска му дейност е в 3 основни направления:
1. Експериментална невроанатомия и неврохирургия: Изследване на ултраструктурата на мозъчни ядра и връзките им с други територии на мозъка. Ултраструктурни проучвания на мозъчната кора - сивата субстанция и бялото вещество след венозни оклузии -венозни инфаркти.;
2. Микроскопски изследвания на мозъчните съдове при случаи с мозъчни аневризми- патологоанатомичен материал.;
3. Клинични изследвания в различни сектори: съдова неврохирургия, невроонкология, възпалителни заболявания на ц.н.с, функционална хирургия/хирургия на болката и др./ вертебрална неврохирургия, хирургия на периферната нервна система и др.
Някои от резултатите / основно в експерименталните проучвания/ са високо оценени и цитирани в чуждестранната литература/.
Над 250 съобщения / самостоятелни и в колективи/ - цитации над 300.
Импакт фактор около 30/не е изчисляван наскоро/.
По значими публикации/според рецензенти/ в Brain Res., Neurosci. Lett., J.Neurol.Sci., J.Hirnforsch., Anat.Embryol. Zentralbl.Neurochir. Clin.Neurol.Neurosurg.
Позиции в МУ София:
Участие в учебници и монографии с избрани глави от Неврохирургията
Ръководител Катедра Неврохирургия 2000-20008.;
Член на факултетен съвет 2000-2008.
Член на Академичен съвет 2004-2008.
Член на Специализиран съвет по Хирургия и Анестезиология и секретар/два мандата/..
Член на ВАК /по Хирургия/.
Национален консултант по Неврохирургия 2000-2010.
Членства в професионални организации: Българско научно дружество по Неврохирургия/почетен член/, EANS, WFNS и др.
Специализации: стипендиант на Max-Planck Insitute fur Hirnforschung- Frankfurt-Main Germany1974-1975. Кратки специализации в САЩ 1990, 2010, 2013/като наблюдател/.