Back to top medicaltime.bg

Мерки за подобряване на информационната сигурност в болницитеСтолична регионална здравна инспекция изпрати предписания с мерки за подобряване на информационната сигурност. Те са ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ 

"УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с писмо № 09-00-123/29.07.2019 г. на Министерство на здравеопазването и във връзка с пробивите в сигурността и изтичане иа информация от системите на НАП да се пристъпи незабавно към изпълнение на неотложни мерки за подобряване на информационната сигурност, както следва: 1. Да се провери каква организация е създадена

1. Да се провери каква организация е създадена за осигуряване на защита на информацията: • Какви са прилаганите към момента политики, процедури, вътрешни правила и инструкции; • Определени ли са собствениците за всеки информационен актив; • Има ли ясно разписани роли и отговорности по отношение на сигурността: o Кой е отговорният ръководител; o Кой е системният администратор; o Кой осъществява контрола над действията; • Обучени ли са служителите от всички нива; • Как се реагира при нарушение на сигурността. 2. Да се извърши инвентаризация на всички материални активи, свързани с обработката на информацията: • В инвентаризацията да се обхванат компютри, сървъри, принтери, външни памети и т. н.; • За всяко устройство да се създаде технически паспорт с подробно описание на всички компоненти, включително хард дискове (в този паспорт да се отбелязват всички промени, подменени или добавени части, ремонти и т. н.). 3. Да се извърши актуализация на системиото програмно осигуряване: • Операционни системи, офис пакети и т. н.; 2 • Да се инсталират всички актуализации (кръпки), препоръчани от производителя и най вече тези, свързани със сигурността; • Да се създаде регистър на актуализациите. 4. Да се извърши преглед на използваните други програмни системи: • Системи за документооборот, заплати, други; • Каква информация се обработва, къде се съхранява, на кого се предава; • Кой има достъп до програмите и данните. 5. Да се извърши преглед на използваните системи за сигурност: • Стандартните възможности на операционните системи; • Възможностите на защитените стени и конфигурацията им; • Антивирусни средства. 6. Особено внимание да се обърне върху антивирусната защита: • Използват ли се антивирусни програми; • Да се създаде ред за актуализация на антивирусните програми; • Специално внимание да се обърне за работата с електронната поща (да не се отварят писма от непознати адресати, със съмнително и неясно съдържание и т. н.); • Да не се посещават електронни страници, които не са свързани с преките задължения; • Да се обучат служителите как да реагират при съобщение за вирусна атака. 7. Във връзка с достъпа до информационните ресурси (програми, данни, електронна поща и т. н.): • Да се актуализират списъците за достъп (да се изтрият неработещите служители, напуснали такива, тези със сменени функции, външни изпълнители и т. н.); • Да се сменят всички пароли за достъп – до компютрите и приложенията (програмите); • Новите пароли да бьдат с минимална дължина 8 символа, големи и малки букви, цифри и символи. 8. Да се направи преглед на системите за физически достъп и да се въведе система за контрол: • До районите и сградите; • До помещенията с компютри; • До помещенията с мрежово оборудване. 9. Да се забрани: • Използване на собствени запаметяващи устройства; • Посещаване на електронни страници, несвързани с изпълнението на задълженията от служителите; • Слушане на музика; • Гледане на филми и видеа; • Инсталирането на неодобрени от ръководството софтуери; • Нерегламентирана промяна в конфигурациите на компютрите. 10. Да се актуализират (или да се създадат): • Правила за създаване, използване и достъп до резервни копия на данни; • Правила за сигурно унищожаване на информация за различните видове носители; • Правила за ремонт или подмяна на оборудването. 11. Да се актуализират всички договори от гледна точка на сигурността на информацията: 3 • За поддръжка на оборудването; • За доставка на Интернет услуги; • Други. При необходимост да се предприемат и други необходими и възможни действия, съгласно предоставената Ви компетентност. За изпълнението на мерките да се изготвят отчетни документи, като протоколи, декларации и др., от които да е видно отговорникът, изпълнителят и времето на изпълнението. Същите да се съхраняват по места.", гласят предписанията.

srzi.bg