Back to top medicaltime.bg

МЗ е обяви конкурси за директори на три специализирани болници

Троянската специализирана болница за активно лечение на белодробни болести е една от тях
Обявените конкурси са за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“, чийто управител в момента е д-р Диана Йорданова, на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян” с управител към момента д-р Цветомила Дудевска и на „Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново”, чийто управител е д-р Катерина Андреева.

 

Изискванията към кандидатите са да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт, да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност. Кандидатите не трябва да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

Конкурсът за СБАЛОЗ-София-област ще се проведе на 14 август 2019 г. от 10.30 часа в МЗ. За  „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“  конкурсът ще е на 5 август 2019 г. от 10.30 часа, а за „Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново“ на 6 август 2019 г. от 10.30 часа също в МЗ.