Back to top medicaltime.bg

Аджибадем Сити Клиник: "Днес диабетиците умират от инфаркти и инсулти!"Докато в миналото масово диабетиците са умирали от остри метаболитни декомпенсации – диабетна кетоацидоза, диабетна хиперосмоларнa некетогенна кома,

днес 65-80% развиват фатални инфакти и инсулти

80-90% от диабетиците страдат от така нареченият втори тип диабет. В основата на захарен диабет тип 2 е нарушеното действие на инсулина / инсулинова резистентност/, която според някои автори е причина за друг значим  сърдечно – съдов рисков фактор – артериалната хипертония.

Отдавна е описана и характерна за захарен диабет – дилиспидемия, изразяваща се в малки плътни и атреогенни  LDL  – частици, високи триглицериди и нисък HDL  – холестерол. Не случайно съвременните гайдлайни изискват прием на статин при на захарен диабет в съчетание с друг сърдечно-съдов рисоков фактор независимо от нивото на холестерола. Американската агенция по лекарствата и храните изисква всеки регистриран антидиабетен медикамент да има доказана сърдечно – съдова безопасност.

 Освен чисто теоритично,   статистически са налице еднозначни данни.

 

Жените със захарен диабет

имат 5 пъти по-висок риск за миокарден инфаркт. Диабетът повишава риска от инсулт  от 2 до 4 пъти . При поставяне на диагнозата захарен диабет честотата на ХАНК е  2.5-5 пъти по-висока от тази при недиабетиците.

 

Сити клиник е  болница, открита през 2012 година с цели и възможности за лечение на цяласта гама от сърдечно – съдови заболявания. Болницата разполога със специализирани отделения по: инвазивна кардиология и ангиология, неврология, съдова хирургия и кардиохирургия.

Болницата е  с голям арсенал от апаратура и възможности при   диабетиците  за оценка риска от  сърдечно – съдов инциденти  и ВСС / внезапна сърдечна смът/. Такива са лабоартория с възможност за изследване на  урина за микроалбумин, функционални кардиологични кабинети, където се провежда 24 часов Холтер ЕКГ,  Ехокардиография, Стрес тест. Екип от ангиолози прави последователно Ехо-доплер на каротидни, ренални, илиачни и феморални артерии.

Сред приетите сърдечно – съдово болни много често върлува и захарен диабет, който се оценява и  лекува своевременно.

 

Данните от началото на 2014 година  сочат, че от новоприетите в клиниката по кардиология и ангиология средно 35 % са диабетици.  Ретроспективният анализ за приетите пациенти в клиниката  показва, че от пациентите, на които се е наложила PTA / percutaneus translumenal angioplasty/ около 50% са диабетици. При тези с PTCA / percutaneus trаnaslumenal coronary angioplasty/,   честотата е малко по-ниска, но за съжаление значителна – 29%. Честотата на захарен диабет сред пациентите в Сити Клиник, на които се наложи радиофреквентна аблация се изчисли на 40%.

За месец юли 2014 година са приети 20 пациетна с диагноза остър миокарден инфаркт, от които 10 са със захарен диабет – 50%.  В периода 01-31 юли 2014 година са приети 14 пациента с мозъчен инсулт, от които 3 са с диабет или 21%. От началото на 2014 година до сега на 63 пациента е поставен  аорто-коронарен байпас. От тях 33 са със захарен диабет, което прави честотата  52%.  Средният болничен престой при аорто-коронарен байпас за пациентите, които не страдат от диабет се изчисли на  11 дни, а за диабетиците –  16 / разходите са за 5 дни повече/.

 

При прием на пациентите със захарен диабет в отделението по инвазивна кардиология и ангиология се налага провеждане катеризационна процедура, при което бъбреците се натоварават с контрастно вещество. При не добра компенсация на диабета съществува известен риск от ОБН / оста бъбречна недостратъчност/.

 

Освен това много от диабетиците приемат метформин, чиято употреба е свързана  теоритично с  риск от лактоацидоза. На този етап световните препроръки налагат  изследване  на бъбречната функция при такива пациенти и спирането му при ограничена функция  минумум за 24 часа преди инвазивната процеура. При пациентите със запазена гломерулна  филтрация употребата може да продължи, като се следи диурезата на пациента и се проконтролат стойностите на креатинина.

 

Преди процедура пациентите не се хранят, като при хипергликемии  – кръвни захари над 10 mmol/l  се инфузира глюкоза с калий и инсулин. При такава инфузията диабетикът влиза  в катетирационната лаборатория, при което се следи диуреза, кръвна захар  и серумен калий. След приключване на процедурата и преминаване към  нормален хранителен режим се пристъпва към  подкожно лечение с инсулин –  базал – болусна схема. Кръвната захар се следи четирикратно дневно, като преди храна се амплицира бързодействащ човешки или аналогов инсулин, а вечер преди лягане се амплицира базален аналог.

При дехоспитализацията на  пациентите

с не добър гликемичен контрол / гликиран хемоглобин над прицелните за възрастта и патолгията стойности/ се правят корекции в терапията. Пациентите с диабет тип 2 , които не са приемали към дадения момент метформин и нямат специфични противопоказния за това, стартитат  прием. Залага се на доказаният му ефект върху кръвната захар, телесното  тегло,  липсата  на риск от хипогликемии, кардиопротекривен и антиканцерогенен ефект.

Извън глюкоцентричният подход се оптимизира и антихипертензиваната и антилипемичната  терапия. Превид и на сравнително високият сърдечно – съдов риск   пациентите остават и на антиагрегантна терапия с аспирин, а след стентиране и на двойна антиагрегантна терапия.  Индивидуално се оценяват и  микроваскуларни увреди /  невро, ретино и нефоратия/, при съответни  показания пациентите се насочват за специфично лечение.

Преди кардио – хирургична интервенция диабетиците преминават на интензифициарано лечение с инсулин, с изключение  случаите на добре контролиран диабет на монотерапия. По време на операция хипергликемиите с еконтролират с  трайна инсулинова инфузия под контрол на кръвната захар. След стабилизиране на гликемиите / трайно под 11 / на фона на ниска скорост на вливания  инсулина  се преминава отново на подкожно инсулиново лечение по интензифицирана схема, като дозировката се опеределя на базата на влетият  за 24 часа  бързодействащ инсулин. От изтеклият на перфузор за едно денонощие инсулин  се опредлеят 80%, които се разделят по равно като базален аналог преди лягане вечер и бърз аналог преди всяко хранене. Не са редки случайте на регистрирани за първи път високи кръвни захари по време на операция, при неизвестен до момента диабет. В такива случаи се изследва HbA1c /  гликиран хемоглобин/, като при стойности над 6.1%  се приема  новооткрит захарен диабет, който подлежи на системно лечение.