Back to top medicaltime.bg

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОМПЛЕКСНОТО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОДЕНИТЕ ДЕЦА?В световен мащаб съществуват, организирани по различен начин, програми, адресиращи потребностите на преждевременно родените деца и техните семейства в периода на ранното детство. В България все още липсват подобни стандартизирани и приети на национално ниво практики, които да обезпечават оптималното развитие и подкрепа за недоносените деца до 7-годишна възраст.

През последните дни към Фондация "Нашите недоносени деца" постъпиха множество родителски запитвания, свързани с това какво всъщност представлява комплексното проследяване? В отговор решихме да внесем нужната яснота, макар да съзнаваме, че към момента подобна система липсва у нас. Споделената по-долу информация е част от внесения от Фондация "Нашите недоносени деца" в Министерство на здравеопазването Проект на Национална програма за проследяване на преждевременно родени деца до 7-годишна възраст и отразява препоръките за Европейски стандарти за грижа за здравето на новороденото на Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI).

Разбира се, не всички преждевременно родени деца се нуждаят от еднаква степен и еднаква честота на проследяване. Затова е уместно индивидуалният план за проследяване да се основава на степента на рисковите фактори, нужди и затруднения на детето и семейството. Различните деца се нуждаят от проследяване през различни интервали от време. Децата, родени много по-рано от очакваното или онези, при които вече са установени проблеми в невропсихичното развитие и очни промени, следва да бъдат подложени на оценка скоро след изписване от неонатологичното отделение и редовно след това. Комплексното проследяване следва да се осъществява от екип от специалисти, определен спрямо потребностите на детето и семейството. Той следва да включва неонатолог (през първата година), педиатър, рехабилитатор, невролог, логопед (специалист по хранене), психолог и други лекари-специалисти, според нуждите на конкретното дете - нефролог, офталмолог, гастроентеролог и др.

Оценка на коригирана възраст 3 месеца и 6 месеца

Оценката на коригирана възраст 3 месеца и 6 месеца е момент, в който могат да бъдат открити индикатори за сериозни затруднения в бъдеще. Това ще даде възможност ранната интервенция, която е ключова в този период, да започне без отлагане. На тази възраст влиянието на подлежащите медицински или биологични проблеми започва постепенно да отшумява. Въпреки това възстановяването от хоспитализация, многобройните медицински процедури и интервенции, затруднения с храненето и последващи хоспитализации могат все още да дават отражение върху нервнопсихичното развитие. Могат да бъдат оценени мускулен тонус, сетивни функции (слух, Речник зрение), фина и груба двигателна координация, ранни вербални умения, интерактивни умения и някои когнитивни процеси. В този възрастов период, при наличие на предпоставки в здравословното състояние на детето, могат да се осъществят и прегледи при детски невролог, гастроентеролог, нефролог, ендокринолог, специалист по клинична генетика. Препоръчително е комплексната оценка от екип от специалисти да бъде осъществявана и при изписването на детето от неонатологичното отделение.

Оценка на коригирана възраст 12 месеца

На тази възраст факторите на околната среда все още не оказват прекомерно влияние върху развитието на детето, а влиянието на биомедицинските фактори, като например нуждата от кислородолечение при бронхопулмонална Речник дисплазия, върху скрининговите тестове прогресивно намалява. В този период децата разгръщат разнообразен поведенчески репертоар, позволяващ оценка на редица когнитивни процеси и развиващите се езикови умения. Когнитивните и двигателните функции все още са в значителна степен преплетени и периодът на бурно развитие е същевременно период на голяма вариабилност.

Оценка на коригирана възраст 18-24 месеца

Към този момент факторите на околната среда оказват все по-голямо влияние върху резултатите от оценката. Когнитивните и двигателните умения се диференцират, развиват се езиковите умения и мисленето, а възможността да се предвидят достоверно ранните академични умения се увеличава. Много от тестовете за интелигентност обаче не са подходящи за тази възраст, тъй като по-леките проблеми могат да бъдат подценени. В този смисъл е подходящо да бъдат прилагани тестове за цялостно развитие.

Оценка на възраст 3-4 години

Интелигентността може да бъде оценена със стандартизирани тестове най-рано на 3-4-годишна възраст. Това включва развитието на концептуалното мислене, ранна академична готовност, ранни индикатори за екзекутивните функции и вниманието, визуално-двигателна интеграция. Надеждността на тези тестове обаче продължава да бъде твърде незадоволителна в този възрастов период, което предполага прилагането на тестове за комплексно развитие, които дават по-надеждни резултати, както и възможност за по-добро планиране на необходимата подкрепа. Вербалните и невербалните умения също могат да бъдат диференцирани. Околната среда и социалната подкрепа в голяма степен оказват влияние върху резултатите от тази възраст насетне.

Оценки на 6- и 8-годишна възраст

На 6-годишна възраст вече могат да бъдат използвани допълнителни тестове за оценка на проблеми с концентрацията, академични умения на ниво 1 клас, социализация и невропсихични функции. На 8-годишна възраст могат да бъдат оценени адекватно интелигентността, невропсихичните функции, обучителните затруднения, академичните умения, социалната адаптация и поведенческите особености. Валидността на изчисления
коефициент на интелигентност на тази възраст е най-висока спрямо предходните тествания.

Източник: http://premature-bg.com/