Back to top medicaltime.bg

Безопасно ли е да се приема от гъбата шийтаке при рак? 

От древни времена гъбата шийтаке заема видно място в традиционната медицина, но в днешно време широко се култивира в целия свят. Основната съставка, полизахаридът  лентинан и добавките с шийтаке се ползват с голямо търсене, тъй като са съпроводени с информация за противотуморни свойства, които обаче не са научно доказани. Изследователите проучват лечебните свойства на този полизахарид най-вече в доклинични условия. Затова и към днешна дата ефективността от гъбата шийтаке си остава под въпрос.

 

Употребата на сурови или неправилно приготвени гъби може да предизвика обширен еритематозен обрив – алергична реакция, известна като „шийтаке-дерматит”. Симптомите на шийтаке-дерматит включват:

  • ивици от червен обрив;
  • ранички;
  • интензивен кожен сърбеж;
  • треска;
  • диария.

 

Контактът със сурови гъби по време на събирането им и приготвянето им може да предизвика контактен дерматит. Вътрешният прием може да доведе до еозинофилия и стомашно-чревни проблеми при някои пациенти. Опитите върху лабораторни животни показват, че употребата на прахообразна шийтаке при някои субекти предизвиква левкоплакия.

 

Изследване с участие на 7 болни от рак показало, че добавка от шийтаке оказва имуномодулиращо действие. Оказало се, че тя потиска лимфоцитите и моноцитите като цяло, но активира специфичните субпопуланции на лимфоцитите.

 

Доказателства в полза на лентинан и шийтаке при рак.

Доказателствата за положителния ефект на шийтаке и лентинин при пациенти с рак са ограничени и съмнителни. Доклиничните изследвания на клетъчните линии и лабораторните животни, основно публикувани от китайски учени, позволяват да се предположи, че екстракт от шийтаке или полизахариди като лентинан, могат да повишат клетъчния имунитет. Те показват антиоксидантни, проапоптотични и антипролиферативни свойства, а също така потискат туморните клетки и фермента Р450.

 

Авторите на наскорошно изследване, проведено в Китай открили, че екстрагированата вода на полизахарида шийтаке, известен като SLNT, „значително потискало пролиферацията на раквите клетки в дебелото черво и растежа на тумора при голи мишки”.

 

Друго, проведено в Китай изследване предположило, че лентинанът засилва ефектите от химиопрепарата оксалиплатин в план инхибиране на предаване на сигналите в клетъчните линии при лабораторни мишки с тумори.

 

По данни на редица китайски учени полизахаридът от шийтаке SLNT оказва пряко противотуморно действие, индуцирайки апоптозата на раковите клетки.

 

Ранните клинични изследвания с участие на неголеми групи пациенти, основно проведени в Япония, показват, че лентинанът е безопасен. Възможно е той да повишава преживяемостта и качеството на живот на пациентите с рак на стомаха, на черения дроб и задстомашната жлеза. Но в голямата си част тези изследвания не са потвърдени в по-големи рандомизирани контролирани клинични изпитания.

 

През 2011 година било публикувано изследване с участието на 78 пациента с неоперабелен метастатичен или рецидивиращ рак на стомаха. Авторите съобщават, че пациентите, получаващи лентинан плюс паклитаксел или химиотерапия с цисплатин, са повишили медианата на общата преживяемост на пациентите, получаващи само химиотерапия.

 

През 2016 година същата група съобщава, че при трима пациенти с неоперабелен рак на стомаха и метастази в черния дроб, които са получавали лентинан един или два пъти на месец, плюс химиотерапия с цисплатин и палитаксел или трастузумаб, се наблюдавал обективен отговор на тумора. Дадената разработка обаче е била малко, неконтролиуемо кохортно изследване, затова е невъзможно да се определи причинната роля на лентинана в тези резултати.   

 

Метаанализ от данни, събрани в 5 клинични изпитания с участието на 650 пациенти, предполагат умерено увеличаване на общата преживяемост на пациенти с рак на стомаха, получили лентинан с химиотерапия в сравнение с пациентите, получаващи само химиотерапия.

 

Аргументи против лентинан и шийтаке при рак. 

 

Кохортно изследване от 2002 година, проведено от сътрудници от Калифорнийския медицински университет показало, че екстракт от шийтаке по никакъв начин не влияе на нивото на простат-специфичния антиген при 62-ма мъже с рак на простатата.

 

Едно проведено в Япония рандомизирано клинично изпитание в трета фаза показало, че сред онези от пациентите с рак на стомаха, които са получавали изчистен лентинан плюс химиотерапия, била демонстрирана по-малка медиана на общата преживяемост в сравнение с болните, които били лекувани само с химиотерапия.

 

Изводите: 

Независимо от многообещаващите доклинични изследвания, препаратите и добавките от гъбата щийтаке и полизахаридите от шийтаке не помагат при онкологични заболявания и не са свързани с подобряване преживяемостта на пациенти с рак в големи клинични изследвания.