Back to top medicaltime.bg

17 май: Световният ден на хипертониятаНа 17 май Българската лига по хипертония традиционно ще отбележи

 

Световния ден на хипертонията

 

която продължава да бъде глобален и социално значим проблемс тенденции към влошаване.

 

В партньорство с Българскичервенкръст, фондация „Национална мрежа Сърце за сърце“, Асоциацията на студентите медици в България, MicrolifeБългария и др., в 11 града от странатаще се проведездравна кампания под надслов„НОРМАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ–НОРМАЛЕНСЪРДЕЧЕН РИТЪМ – ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ИНСУЛТ“,финансирана от дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш".

 

 СИЛНА ДЕТОКС ФОРМУЛА 

 

 

Артериалнатахипертония е сериозенмедицински, социален и икономически проблем в световенмащаб, койтозасяга все повечемлади хора и деца. Тязаемаособено важно място сред сърдечно-съдовата патология, от една страна, катозаболяване, а от друга - като самостоятелен рисков фактор, водещ до влошаванекачеството на живот и преждевременна смърт. Артериалнатахипертониячесто става причина за сърдечносъдови усложнения, мозъченинсулт, инфаркт на миокарда, сърдечна и бъбречнанедостатъчност.

 

Всяка година 7 млн. души посветаумират, а 1,5 млрд. развиват усложнения на артериалнатахипертония. ВБългариясмъртността от сърдечносъдовизаболявания е изключителновисока - 67.5% от всичкисмъртни случаи, като 9.3% от тях се дължат на хипертоничнаболест. У нас болните от хипертонияса 2 млн. души. Всеки шести хипертоник не знае за заболяването си, а всеки трети - пренебрегвависокитестойности на кръвното си налягане. Възрастовата граница все повече спада, юношите с хипертония у нас са около 5%.

 

ЗаБългарияболестносттаотартериалнахипертония е около 45% захората в напредналавъзраст, катоподанниотежегоднитесрезовипроучваниянаБългарскаталигапохипертония, провеждани в Световнияденнахипертонията, процентътнахората с добреконтролиранистойностинаартериалнотоналягане е

 

 

 

 

между 35 и 45%. Процентътнерезистентнитехипертоници в световенмащаб е между 10 и 20%.

 

Докатозаартериалнатахипертониясъществуватмноговъзможностизалечение, тозаизброенитеусложненияотнейнотозакъсняло и недосататъчнолечение, невинагиимадостатъчнодобролечение, особено, ако е приложенокъсно, коетодаосигуринесамоудължаваненаживота, но и живот в комфорт.

 

Акцентнатазгодишнатакампания на БЛХ е връзкатамеждуартериалнатахипертония и мозъчно-съдоватаболест.Съществуватмножествопътища, покоитоостроилихроничноповишенотоартериалноналяганеводидоуврежданенамозъчнитефункции,катоводидоразвитиенаисхемиченилихеморагиченмозъченинсулт, множестволакунарниинфаркти в мозъчнотовещество, нарушенаавторегулация и периодинахипоперфузия (нарушенохранене), тромбоемболичниинциденти в резултатнапредсърдномъждене и пр. Около 77% отпациентите с първиклиничноизявенинсултсаималистойностинаартериалнотоналяганенад 140/90 mmHg. Причината за това са промените, които настъпват в сърдечния мускул при еволюцията наартериалната хипертония, коитообичайносе проявяват 4-5 години след нейната давност- задебеляване на лявата камера и увеличаване размера на лявото предсърдие. Синусовият ритъм е нормалното физиологично състояние на сърцето.В промененото ляво предсърдие настъпват структурни, функционални и електрофизиологични промени, които заменят нормалния синусов ритъм с предсърдномъждене (аритмия). Установено е, че 80% отмозъчнитеинсултимогатдабъдатпредотвратеничрезнавременно и адекватнолечениенаартерериалнатахипертония.

 

Пациентът и самостоятелноизмереното от него артериално налягане заема ключово значение в борбата с хипертонията и нейните усложнения. В тазивръзка, в националнитездравни кампании, провеждани всяка година в Световнияден на хипартонията, БЛХ добави още един акцент вскрининга, специално  насочен към откриване на предсърдно мъждене. Това е измерване на кръвно налягане с портативен апарат, снабден с Afib-технология за откриване на предсърдномъждене, без ЕКГ. Апаратът е подходящ за скрининг в домашни условия за проследяване ефективността на лечение на пациенти с хипертония и/или с риск от предсърдномъждене.Друг важен момент екомплексното лечение на всичкирисковифактори. Изолиранотоповлияване на всеки един от тях поотделно

 

 

(артериалнахипертония, затлъстяване, дислипидемия, тютюнопушене, захарен диабет) е недостатъчно. 

 

Независимо от общодостъпната информация за значението на артериалната хипертония и важността на лечението й, от информираността на обществото за проблема, съществува известно закъснение в поставяне на диагнозата, започване на лечение и придържане към предписанията.Разработването и привеждането в действие на конкретнипроекти и програми за борба с рисковитефактори за артериалнахипертония, могат да бъдатефективни само чрез създаванена широка функционална мрежа за активно взаимодействие, включващасемейството, общественитеструктури, образователните и здравните институции.