Преглед на простатна жлеза и PSA за 40 лв.
Back to top medicaltime.bg

Нова наредба за стоматологичните практикиЛечебните заведения, в които се използва дентална амалгама, премахват се пломби от дентална амалгама или се премахват зъби, съдържащи такива пломби, се оборудват с амалгамни сепаратори с цел задържане и събиране на частиците амалгама, включително и тези, които се съдържат в използваната вода. Такава разпоредба се включва в Наредбата за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения с промени, публикувани на сайта на МЗ за обществено обсъждане.

С промените се определя и минимално ниво на ефективност на задържане за амалгамните сепаратори – най-малко 95% от частиците амалгама.

 

„Живакът е силно токсично вещество. Поради способността му да се пренася по въздуха на далечни разстояния и да се акумулира в екосистемите, живакът е глобален проблем, предизвикващ значими вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. В Европейския съюз живакът се употребява често в денталната амалгама, която е значителен източник на замърсяване, поради което използването на амалгамни сепаратори ще гарантира, че отпадъците от живак се събират и изхвърлят в  съответствие с добро управление на отпадъците и при никакви обстоятелства не се изпускат в околната среда“, се посочва в мотивите на МЗ към измененията.

 

Всички дентални практики, които не разполагат с амалгамни сепаратори, ще трябва да се снабдят с такива до 1 януари 2019 г.

 

От: zdrave.net